Pravidla a podmínky


Dostupné pomocí všech telefonu. Svou úcastí potvrzujete, že souhlasíte s Obchodními podmínkami, máte trvalé bydlište v Ceské republice, je vám nejméne 18 let a jste oprávneným vlastníkem úctu a/nebo máte souhlas vlastníka úctu. Prectete si prosím platné Hrací podmínky zde. Telefon musí mít prístup na Internet a možnost prijímat textové zprávy a mobilní obsah. Odpovíš-li nám potvrzující SMS zprávou, vyjadruješ souhlas s naší služby. Poplatky budou úctovány na Tvuj telefon. Cena služby je 99 Kc (vcetne DPH). oba se automaticky obnovuje, dokud nepošleš SMS ve tvaru STOP GYM na císlo 90340. Tato služba je produktem spolecnosti Izesoft B.V. Informace: volejte 844 444 484, pošlete email na: info-cz@mobileinfo.biz nebo navštivte internetové stránky: www.streamgym.today, Izesoft BV., Bargelaan 200 2333 CW Leiden, Nizozemsko.

Clánek 1 – Platnost

1.1 Všeobecné obchodní podmínky uvedené v sekci ("Všeobecné obchodní podmínky") jsou platnou soucástí všech nabídek a transakcí v rámci (online) nabízených (digitálních) služeb, které nabízí Izesoft BV prostrednictvím síte jakéhokoli mobilního operátora (dále jen "Operátor"), u nehož má koncový uživatel predplacené ("Mobilní predplatné") nebo dohodu o predplatném, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby popsány dále v techto Všeobecných obchodních podmínkách. (Digitální) služby, které (online) nabízí Izesoft BV, mohou zahrnovat (krome jiného) také hry, textové zprávy, zvukové a / nebo obrazové soubory a / nebo podobné služby ("Služby StreamGymToday"), které se poskytují prostrednictvím síte Operátora pomocí krátkých textových zpráv (dále jen "SMS"), služeb General Packet Radio Services ("GPRS"), služeb Tretí Generace ("3G "), WAP, nebo pomocí jiných prostredku.1.1 Všeobecné obchodní podmínky uvedené v sekci ("Všeobecné obchodní podmínky") jsou platnou soucástí všech nabídek a transakcí v rámci (online) nabízených (digitálních) služeb, které nabízí Izesoft BV prostrednictvím síte jakéhokoli mobilního operátora (dále jen "Operátor"), u nehož má koncový uživatel predplacené ("Mobilní predplatné") nebo dohodu o predplatném, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby popsány dále v techto Všeobecných obchodních podmínkách. (Digitální) služby, které (online) nabízí Izesoft BV, mohou zahrnovat (krome jiného) také hry, textové zprávy, zvukové a / nebo obrazové soubory a / nebo podobné služby ("Služby StreamGymToday"), které se poskytují prostrednictvím síte Operátora pomocí krátkých textových zpráv (dále jen "SMS"), služeb General Packet Radio Services ("GPRS"), služeb Tretí Generace ("3G "), WAP, nebo pomocí jiných prostredku.

1.2 Žádné odchylky od techto všeobecných obchodních podmínek nebudou uplatneny, s výjimkou tech, ke kterým dá Izesoft BV výslovný písemný souhlas.

Clánek 2 - Dodávka služby StreamGymToday

2.1 Koncový uživatel požaduje službu(y) StreamGymToday od Izesoft BV. Tyto budou dodány koncovému uživateli pomocí Izesoft BV a síte operátora.

Clánek 3 – Termíny & podmínky

3.1 Koncový uživatel musí být starší 18 let. Pokud nejste osoba odpovedná za placení úctu za mobilní telefon, nebo jste mladší 18 let, prosím, získejte povolení od plátce úctu za mobilní telefon, rodicu, pestounu nebo zamestnavatele predtím, než se zúcastníte služby. Pri úcasti na službe Izesoft BV predpokládá, že koncový uživatel získal potrebné povolení, souhlas nebo schválení od plátce úctu za mobilní telefon, pestounu nebo rodicu.

3.2 Náklady za využívání služby StreamGymToday jsou uvedeny na této webové stránce v sekci 'F.A.Q' (Casto kladené dotazy)

Clánek 4 – Jak hrát

4.1 Chcete-li objednat službu StreamGymToday, prosím, prihlaste se pomocí SMS. Pokud narazíte na nekterou z propagací StreamGymToday, mužete se zúcastnit služby zasláním SMS s urceným klícovým slovem na krátký kód. (Napr. SMS na ).

4.2 Po objednání pomocí SMS obdrží klienti StreamGymToday zprávu o úspešné registraci.

Clánek 5 - Poplatky

5.1 Nabídky nebo prohlášení uvedená v reklamách nebo na ("Webu") www.StreamGymToday.com, jsou nezávazná, pokud není výslovne písemne uvedeno jinak.

5.2 Za každou zprávu, prijatou nebo odeslanou, muže vzniknout poplatek v závislosti na typu zprávy a / nebo na zpusobu úctování. Na všechny odeslané a prijaté zprávy lze uplatnit standardní sazby stanovené operátorem na odesílání textových zpráv. Sazby a zpusoby úctování za využívání služby v urcité zemi lze nalézt v sekci F.A.Q. (Casto kladené otázky). Koncový uživatel hradí všechny odeslané i prijaté zprávy. Sazby za používání této služby lze nalézt na této webové stránce v sekci ''Zpusoby platby.”

5.3 Na techto stránkách najde koncový uživatel ceny za úcast na této službe. V prípade pravidelného odberu operátor odecítá poplatky z úctu koncového uživatele, v prípade predplaceného odberu se poplatky odecítají od kreditního zustatku koncového uživatele. Koncový uživatel tímto výslovne udeluje svuj souhlas s poplatky a zavazuje se platit náklady vzniklé úcastí na službe Izesoft BV v plné výši. Po vzájemné dohode je dále možno sjednat placení poplatku alternativními zpusoby (napríklad pomocí kreditní karty).

Clánek 6 – Duševní vlastnictví

6.1 Není-li v techto obchodních podmínkách uvedeno jinak, všechny patenty, autorská práva, znacky, výkresy, vzory a / nebo jiné druhy (duševního) vlastnictví týkající se služeb StreamGymToday a / nebo webových stránek patrí firme Izesoft BV, jejich distributorovi, nebo dodavateli.

6.2 Izesoft BV tímto udeluje koncovým uživatelum omezené, nevýhradní, neprenosné a odvolatelné uživatelské oprávnení na stahování a / nebo prohlížení služby (služeb) StreamGymToday.

6.3 Pokud Izesoft BV c výslovne neuvádí jinak, koncovému uživateli se výslovne zakazuje reprodukovat, upravovat, zpetne analyzovat, pronajímat, pujcovat, predávat, duplikovat, predvádet, prenášet, distribuovat, prodávat, prekupovat, vytváret odvozené produkty nebo jakýmkoli jiným zpusobem používat stažené nebo získané služby StreamGymToday celé, nebo jejich cásti jiným zpusobem, nebo pro jiné úcely, než které firma Izesoft BV výslovne povoluje.

6.4 V prípade porušení Smluvních podmínek nebo podmínek hry, které vznikne neoprávneným použitím služeb StreamGymToday nebo cinností na internetových stránkách, koncový uživatel odškodní a zprostí odpovednosti firmu Izesoft BV, její úredníky, reditele, zamestnance, dodavatele a jakékoli tretí poskytovatele informací a prevezme odpovednost vuci firme Izesoft BV jejím úredníkum, reditelum, zamestnancum, dodavatelum a jakékoli tretí strane poskytující informace za následky porušení práv na duševní vlastnictví firmy Izesoft BV c nebo tretích stran

Clánek 7 - Odpovednost

7.1 Koncový uživatel využívá služby a webové stránky StreamGymToday na vlastní nebezpecí. Koncový uživatel musí používat kompatibilní mobilní telefon, hardware, software, nebo jiná zarízení, a zajistit, aby byly v provozuschopném stavu a vhodné pro služby StreamGymToday. Izesoft BV nezarucuje, že služby StreamGymToday splnují požadavky koncového uživatele, ani že stahování, príjem a / nebo prohlížení služeb StreamGymToday neobsahuje výpadky nebo chyby.

7.2 Koncový uživatel bere na vedomí, že mobilní telekomunikacní služby, jako jsou služby StreamGymToday, podléhají schopnosti navázat a / nebo udržovat spojení, a že kvalita pripojení nemusí být na každém míste a v každém case stejná nebo dostatecná, a že StreamGymToday služby mohou být negativne ovlivneny nebo docasne nedostupné z duvodu poruchy zpusobené fyzikálními faktory (tunely, hory, budovy atd.), nebo zmenami ci údržbou síte operátora.

7.3 Pokud úcastníci nebudou schopni kdykoli nepretržite využívat služby StreamGymToday, nevzniká v žádném prípade jakýkoli nárok na snížení poplatku za služby StreamGymToday, ani nárok na vrácení již zaplacené platby.

7.4 Jakoukoli objednávku nebo stažení služeb StreamGymToday ciní koncový uživatel na vlastní nebezpecí a je si vedom toho, že Izesoft BV za žádných okolností nenese odpovednost za jakékoli vzniklé škody, vcetne zavirování, ztráty dat nebo poškození hardwaru koncového uživatele, softwaru získaného prístupem k webovým stránkám nebo využíváním služeb StreamGymToday nebo stahování služeb StreamGymToday, vcetne hardwaru a softwaru potrebného k pripojení ke službám StreamGymToday. Koncový uživatel zodpovídá za prijetí nezbytných opatrení na zabránení možným škodám tohoto druhu.

7.5 V prípade, že Izesoft BV bude z jakéhokoli duvodu odpovedná za náhradu jakýchkoli prímých nebo následných škod koncovému uživateli, pak tato náhrada za údajné škody v žádném prípade nepresáhne hodnotu služeb StreamGymToday placených koncovým uživatelem.

7.6 Obsah webových stránek byl sestaven s nejvetší peclivostí. Izesoft BV však neposkytuje žádné záruky týkající se charakteru, presnosti nebo obsahu techto informací. Izesoft BV nenese odpovednost za prípadné chyby, opomenutí, nepresnosti, nedorozumení, zpoždení nebo necitelnost objednávek, nebo oznámení na základe používání internetu, nebo platných informacních zdroju.

7.7 Koncový uživatel nesmí firme Izesoft BV posílat zprávy zavirované, nezákonné, škodlivé, výhružné, vulgární, hanlivé, trýznivé, poškozující soukromí jiných osob, ci jiným zpusobem nevhodné, jinak odškodní Izesoft BV za jakékoliv škody prímé nebo následné, zpusobené zasíláním techto zpráv.

Clánek 8 – Zpracování dat

8.1 Izesoft BV shromažduje a zpracovává za úcelem poskytnutí služeb StreamGymToday koncovému uživateli (napr.: shromažduje, ukládá, prohlíží, poskytuje tretím stranám, organizuje a propojuje) nekteré osobní a provozní údaje úcastníku.

8.2 Izesoft BV zpracovává data koncových uživatelu pouze tak, jak je popsáno v prohlášení o ochrane soukromí, které lze císt nebo stáhnout z webových stránek. Izesoft BV zpracovává data koncových uživatelu vždy v plném souladu s platnými zákony a predpisy na ochranu soukromí. Jako globální spolecnost, Izesoft BV a její dceriné spolecností stále více prekracují hranice jedné zeme.

8.3 Izesoft BV si vyhrazuje právo používat mobilní telefon a e-mailovou adresu koncových uživatelu k propagacním úcelum.

Clánek 9 - Právní závaznost

9.1 Používání služeb StreamGymToday, dohody a webové stránky podléhají právním predpisum zeme, ve které kampan probíhá. Pokud firma Izesoft BV nebude schopná vykonávat nebo vymáhat žádná práva ani ustanovení všeobecných obchodních podmínek, nevzdává se tím techto práv ani ustanovení. Pokud bude nekteré ustanovení všeobecných obchodních podmínek podle príslušné jurisdikce uznáno jako neplatné, strany presto souhlasí s tím, že soud by mel usilovat o to, aby toto ustanovení nabylo úcinku v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Ostatní ustanovení všeobecných obchodníchpodmínek zustávají v plné platnosti.

9.2 Jakékoli a všechny spory se budou rešit u príslušného soudu v zemi, ve které se kampan koná.

Clánek 10 – Záverecná ustanovení

10.1 Tyto obchodní podmínky jsou prístupné k nahlédnutí na Izesoft BV, a bezplatná kopie bude poskytnuta na požádání.

10.2 Izesoft BV si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky obcas menit. Zmeny budou oznámeny úcastníkum vyvešením na webových stránkách Izesoft BV. Zmena provedená tímto zpusobem se považuje za prijatou, pokud odberatelé i nadále používají, nebo stahují služby StreamGymToday po uvedenou dobu ode dne, kdy byla provedena.

10.3 Izesoft BV si vyhrazuje právo nahradit libovolnou položku jinou položkou podobné hodnoty bez predchozího upozornení.

10.4 Izesoft BV má sídlo v Leiden. Veškerou korespondenci týkající se služeb StreamGymToday, nebo techto Všeobecných obchodních podmínek posílejte, prosím, na Izesoft BV B.V. na Bargelaan 200, 2333 CW Leiden , nebo na e-mail info-cz@mobileinfo.biz nebo mužete zavolat 844 444 484.